home
> andere piramides
> trappiramide
<< vorige
>> volgende

Bouwplaat trappiramide

trappiramide van Djoser trappiramide van Djoser trappiramide van Djoser
bouwplaat trappiramide van Djoser
bouwplaat trappiramide van Djoser

<< vorige
knikpiramide
>> volgende
kubus samengesteld uit vijf piramides
home
Home
Instructies
Instructies